1401,08,27

دکتر فرامرز ذاکری

روانپزشک 22260067 – 22260068 تهران، خیابان شریعتی، بین بلوار میرداماد و بیمارستان مفید، ساختمان پزشکان 2000، طبقه همکف، واحد2 contact@irneuropsycho.ir

1401,08,27

دكتر سيد نصرت الله شهابى

فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان 22260067 – 22260068 – 22260069 تهران، خیابان شریعتی، بین بلوار میرداماد و بیمارستان مفید، […]

1401,08,27

هوشنگ اسماعيلي

روانشناس ارشد بالينى 22260067 – 22260068 – 22260069 تهران، خیابان شریعتی، بین بلوار میرداماد و بیمارستان مفید، ساختمان پزشکان 2000، […]

1401,08,27

خانم دكتر انوشه اَمين زاده

دكتراى روانشناسى 22260067 – 22260068 – 22260069 تهران، خیابان شریعتی، بین بلوار میرداماد و بیمارستان مفید، ساختمان پزشکان 2000، طبقه […]

1401,08,27

خانم دكتر عاطفه عباسى

دكتراى روانشناسى بالينى 22260067 – 22260068 – 22260069 تهران، خیابان شریعتی، بین بلوار میرداماد و بیمارستان مفید، ساختمان پزشکان 2000، […]

1401,08,27

خانم آمنه ذاكرى

كارشناس ارشد روانشناسى 22260067 – 22260068 – 22260069 تهران، خیابان شریعتی، بین بلوار میرداماد و بیمارستان مفید، ساختمان پزشکان 2000، […]

1401,08,27

خانم آرزو اَسديان

كارشناس ارشد روانشناسى 22260067 – 22260068 – 22260069 تهران، خیابان شریعتی، بین بلوار میرداماد و بیمارستان مفید، ساختمان پزشکان 2000، […]

1401,08,27

خانم منصوره سهرابى

كارشناس ارشد روانشناسى 22260067 – 22260068 – 22260069 تهران، خیابان شریعتی، بین بلوار میرداماد و بیمارستان مفید، ساختمان پزشکان 2000، […]

1401,08,27

خانم فاطمه منفرد پويا

كارشناس ارشد روانشناسى ٧ – ٢٢٧٢٥٥٠٦ تهران ، خيابان شريعتى ، نرسيده به ميدان قدس ، نبش كوچه رفعت ، […]

1401,08,27

خانم گيتي موسوى

كارشناس ارشد بالينى ٧ – ٢٢٧٢٥٥٠٦ تهران ، خيابان شريعتى ، نرسيده به ميدان قدس ، نبش كوچه رفعت ، […]

1401,08,27

خانم زهره اسماعيل زاده

دكتراى روانشناسى ٧ – ٢٢٧٢٥٥٠٦ تهران ، خيابان شريعتى ، نرسيده به ميدان قدس ، نبش كوچه رفعت ، پلاك […]

1401,08,27

خانم مرضيه مشتاقى

دكتراى روانشناسى ٧ – ٢٢٧٢٥٥٠٦ تهران ، خيابان شريعتى ، نرسيده به ميدان قدس ، نبش كوچه رفعت ، پلاك […]