گفتار درمانی

گفتار درمانی شاخه ای از علوم توانبخشی است نه روانشناسی که با کمک متخصصین بالینی به نام گفتار درمانگر یا همان آسیب شناسی گفتار و زبان که به بررسی و تشخیص و درمان اختلالات گفتاری می‌پردازد
گفتار درمانی موضوعاتی چون تکلم و زبان و گفتار را شامل می شود و در حوضه های زیر فعالیت دارد

-مشکلات صحبت کردن شامل تاخیر زبانی
-مشکلات ارتباطی
-مشکلات خواندن
-مشکلات صوتی
-مشکلات ادراکی