1401,09,05

درمان اختلالات مرتبط با مصرف ماری جوانا

مصرف مواد مخدر در میان مردم بخصوص جوانان بسیار بیشتر از قبل شده است. مصرف مواد مخدر نه تنها باعث اعتیاد و بسیار از بیماری های جسمی و فیزیکی می شود بلکه رو و روان فرد معتاد را تحت تاثیر قرار می دهد.