1401,09,05

عوارض مصرف ترازودون Trazodone

ترازودون از قبیل دارو های آنتاگونیست ها و آگونیست های گیرنده سروتونین Serotonin Receptor Antagonists and Agonists(SRAAs) می باشد.

1401,09,05

عوارض مصرف بوپروپیون Bupropion

بوپروپیون Bupropion یکی از قبیل دارو های ضد افسردگی می باشد که در دسته مهارکننده های بازجذب نوراپی نفرین-دوپامین Norepinephrine-Dopamine Reuptake Inhibitors(NDRIs) قرار دارد.

1401,09,05

عوارض مصرف دولوکستین duloxetine

دولوکستین duloxetine یکی از دارو های دسته مهارکننده های بازجذب بازگرداندن سروتونین-نوراپی نفرین Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRIs) می باشد

1401,09,05

عوارض مصرف Escitalopram اس سیتالوپرام

داروی ضد افسردگی Escitalopram اس سیتالوپرام یکی از دیگر از داروهای روانپزشکی می باشد که از دسته مهارکننده های انتخابی بازگشت مجدد سروتونین SSRIs: SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS است.

1401,09,05

عوارض مصرف سرترالین Sertraline

برای درمان اختلالات روانی روش های مختلفی وجود دارد. دارو درمانی در بسیاری از بیماران مبتلا به اختلالات افسردگی باعث بهبودی آنها شده است.

1401,09,05

عوارض داروهای روانپزشکی

در درمان بیماری ها و اختلالات روانی، یکی از پر اهمیت ترین روش ها استفاده از دارو و دارو درمانی می باشد.