1401,09,05

درمان اختلالات مرتبط با مصرف ماری جوانا

مصرف مواد مخدر در میان مردم بخصوص جوانان بسیار بیشتر از قبل شده است. مصرف مواد مخدر نه تنها باعث اعتیاد و بسیار از بیماری های جسمی و فیزیکی می شود بلکه رو و روان فرد معتاد را تحت تاثیر قرار می دهد.

1401,09,05

اختلالات مربوط به مصرف فنسیکلیدین و دارو های آرامبخش

PCP یا “گرد و غبار فرشته” یک داروی توهم آور است که گیرنده های گلوتامات N-methyl-D-aspartate (NMDA) آنتاگون کرده و نورون های دوپامینرژیک را فعال می کند. بسته به دوز مصرفی، می تواند اثرات تحریک کننده یا مهار کننده CNS داشته باشد.

1401,09,05

درمان اختلال مصرف کوکائین

کوکائین بازگرداندن دوپامین ، اپی نفرین و نوراپی نفرین را از شکاف سیناپسی مسدود می کند و باعث ایجاد یک اثر محرک می شود.

1401,09,05

درمان اختلالات مصرف الکل

الکل فعال کننده گیرنده های گاما آمینوبوتییریک اسیدGABA ، دوپامین و سرتونین در سیستم عصبی مرکزی CNS است و فعالیت گیرنده گلوتامات و کانال های کلسیم با ولتاژ را مهار می کند.