نوروفیدبک درمانی

درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان
درمان اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان
درمان اختلالات اوتیسم در کودکان و نوجوانان
درمان اختلالات اضطراب و استرس در کودکان
درمان اختلال لکنت زبان در کودکان و نوجوانان
درمان ناخن جویدن در کودکان و نوجوانان
درمان پرخاشگری و لجبازی در کودکان
درمان وسواس فکری و عملی در کودکان
درمان اختلال خوردن در کودکان
درمان شب ادرار ی در کودکان
درمان اختلالات ارتباطی در کودکان

تلفن تماس : 9-22260067-021