خدمات روانپزشکی کودک و نوجوان

درمان اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان
درمان اختلالات بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان
درمان اختلالات اوتیسم در کودکان
درمان اختلالات افسردگی در کودکان و نوجوانان
درمان اختلالات استرس و اضطراب در کودکان
درمان اختلال فوبیا و ترس در کودکان و نوجوانان
درمان اختلال ضطراب اجتماعی در کودکان
درمان اختلال ضطراب جدایی در کودکان
درمان اختلال هراس و پانیک در کودکان
درمان اختلال وسواس فکری و عملی در کودکان
درمان اختلال ترس و فوبیا در کودکان و نوجوانان
درمان اختلال لجبازی و پرخاشگری در کودکان
درمان اختلال لکنت زبان در کودکان و نوجوانان
درمان شب ادرار ی در کودکان
درمان تیک و توره در کودکان و نوجوانان
درمان سردرد های میگرنی در کودکان و نوجوانان
درمان تشنج و صرع در کودکان و نوجوانان
درمان مشکلات ارتباطی در کودکان و نوجوانان

تلفن تماس : 9-22260067-021