1401,09,05

عوارض مصرف ایمی پرامین Imipramine

ایمی پرامین Imipramine یکی از انواع دارو های ضد افسردگی و در دسته داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS می باشد.

1401,09,05

عوارض مصرف میرتازاپین Mirtazapine

میرتازاپین Mirtazapine از دارو های α2-Adrenergic گیرنده ضد عفونت α2-Adrenergic Receptor Antagonists می باشد. این دارو در درمان افسردگی اساسی ، به ویژه در بیمارانی که کاهش وزن و یا بی خوابی دارند ، مفید است.

1401,09,05

عوارض مصرف نفازودون Nefazodone

دومین دارو در دسته آنتاگونیست ها و آگونیست های گیرنده سروتونین Serotonin Receptor Antagonists and Agonists(SRAAs) نفازودون Nefazodone می باشد.

1401,09,05

عوارض مصرف ترازودون Trazodone

ترازودون از قبیل دارو های آنتاگونیست ها و آگونیست های گیرنده سروتونین Serotonin Receptor Antagonists and Agonists(SRAAs) می باشد.

1401,09,05

عوارض مصرف بوپروپیون Bupropion

بوپروپیون Bupropion یکی از قبیل دارو های ضد افسردگی می باشد که در دسته مهارکننده های بازجذب نوراپی نفرین-دوپامین Norepinephrine-Dopamine Reuptake Inhibitors(NDRIs) قرار دارد.

1401,09,05

عوارض مصرف دولوکستین duloxetine

دولوکستین duloxetine یکی از دارو های دسته مهارکننده های بازجذب بازگرداندن سروتونین-نوراپی نفرین Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRIs) می باشد