1401,09,05

اختلال فوبیا phobia در کودکان

از دیگر اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان به اختلال فوبیا می توان اشاره نمود. متاسفانه شیوع این اختلال در کودکان به دلیل رفتار های نامناسب خانواده ها در حال افزایش است

1401,09,05

کودک آزاری

کودک آزاری شامل سوء استفاده جسمی، سوءاستفاده جنسی ، سوء استفاده عاطفی و غفلت از وی است.

1401,09,05

اختلال اجتماعی (ارتباطی)

Communication Disorders اختلال اجتماعی (ارتباطی) اختلالات روانپزشکی در کودکان شاخه های مختلفی دارد و می تواند به راحتی آنها را […]

1401,09,05

اختلالات اضطرابی

ترس، تشویش، دلهره و استرس احساسات عادی هستند و امکان دارد در هر برهه زمانی به سراغ هر فردی بیاید.

1401,09,05

اختلالات خلقی

اختلالات خلقی شامل گروه وسیعی از اختلالات روانی به حساب می آید که در جوامع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اختلالات خلقی اغلب به شکل خلق پایین (در دوره های افسردگی) یا به شکل خلق بالا در دوره های شیدایی (یا مانیا) دیده می شوند.

1401,09,05

اختلال شخصیت آنتی سوشیال

دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و روانکاو در تهران اظهار می دارند که عجزوناتوانی در احترام به حقوق دیگران درجامعه،درتمام زمینه های زندگی درابعادمختلف تعامل بادیگران،باهرنسبت خانوادگی ویاافرادغریبه والبته بطورمستمرودائمی از خصوصیات بارز شخصیت آنتی سوشیال می‌باشد.

1401,09,05

اختلال شخصیت اسکیزوئید

دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و روانکاو در تهران اظهار می دارند که این افراد الگوی همیشگی زندگیشان انزوای اجتماعی بوده است.

1401,09,05

اختلال شخصیت پارانوئید

دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و روانکاو در تهران اظهار می دارند که مشخصه افراد مبتلا به شخصیت بدگمان(پارانوئید) شکاک بودن و بی اعتمادی نسبت به همه افراد است