اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی (border line) وراههای درمان آن.
این بیماران درمرزبین روان نژندی و روان پریشی قراردارند.البته بامشخصه ی بی ثباتی حالت عاطفی خلق ورفتاردراین عده.به این اختلال سایکوتیک موقت هم گفته میشود.دریک تا دودرصدازجمعیت این اختلال وجود دارد.والبته درزنان دوبرابرمردان دیده میشود.گاهادربعضی ازاین بیماران اختلالات بیولوژیکی مثل اختلال در تداوم خواب دیده میشه دکتر ذاکری متخصص و روان پزشک اظهار می دارند که چرخشهای سریع خلق دراین افرادشایع است وبه بیانی این بیماران دارای بی ثباتی هیجانی هستند.دریک لحظه شایدنزاع طلب و لحظه ای بعدافسرده وشایدلحظه ای دیگرهم هیچ احساسی ندارند. (بصورت روان پرشی کوتاه مدت.)
حملات شدیدوتمام عیاردرآنهادیده نمیشود.همانطورکه قبلا هم اشاره شد این حالات محدود و گذراست.خودزنیهای پیاپی برای جلب کمک و حمایت دیگران ویاابرازخشم و عصبانیت برای پاسخ به محرکهای عاطفی که بصورت خودزنی ویا به صورتهای دیگری ارجح خود.این عده از بیماران چون همزمان دارای دواحساس وابستگی وخصومت هستند،روابط بین فردیشان هم آشفته وپریشان است.امکان دارد به کسی که احساس نزدیکی بااومیکنند،وابسته شوند،ازطرفی اگر از طرف دوستان،کوچکترین احساس سرخوردگی کنند،خشم بسیار زیادی ازخود نشان میدهندتحمل تنهایی برایشان سخت و برای آرامش خود به هردوستی اعتمادمیکنندودیوانه واربه دنبال رفع تنهایی خودهستند.باغریبه ها به راحتی دوست میشوند.وحتی برای تنهانماندن با اعتماد نابجا گاها به بی بندوباری هم کشیده میشوند .اغلب اوقات احساس پوچی وبی هویتی را از خود بیان میکنند.برای این بیماران که بصورت خوب مطلقند و بدمطلق.یعنی یا صفر یا ضد. بنابراین کارکردرفتاریشان به گونه ایست که،روابط آنهابادیگران مختلف است.به بیان دیگرافرادیاحامی آنهایندویادشمن و اذیت کار.
این روانپزشک و روانشناس می گوید نتیجه این که این بیماران هرزمان ازدسته یا گروه خاصی حمایت میکنند.این تشخیص معمولا پس از چهل سالگی براین افراد داده میشود.یعنی زمانی که احتمال گرفتن تصمیمات سرنوشت سازی مثل ازدواج یاشغل،برای فردپیش میآید.که متاسفانه نمیتوانندبااین مسائل انتخابهای مهم زندگی برخوردصحیح ازخود نشان دهند.
درمان اختلال شخصیت مرزی
روان درمانی درمورد این افراد،درمان انتخابی است.البته دارو درمانی راهم برای به دست آوردن بهبودی مطلوب باید به روان درمانی اضافه کرد.این بیماران اگردرمحیط های بیمارستانی تحت روان درمانی فشرده،بصورت فردی و گروهی باهم،قرارگیرندنتیجه بهترین به دست خواهدآورد.همچنین کاردرمانی،تفریح درمانی و حرفه درمانی دراین مراکز تحت نظرافرادآموزش دیده به مراتب سودمند به حال این افراد خواهد بود.درموردافرادی هم که خودزنیهای فراوان دارند،میتوان محدودیتهایی را وضع کرد. والبته بهتراینست که بیمارمدت زمان موردنیاز برای بهبودی رادربیمارستان بماندتانشانه های بهبودی رادربیماربشود دید.ودربعضی بیماران پروسه بستری گاها تا یکسال هم طول میکشد.وپس ازبستری هم باید به نهادهای حمایتی ویژه مثل بیمارستانهای روزانه،شبانه،سپرد.
برای مقابله باخصوصیتهای معین چون خودزنی این افرادکه موجب میشود کارکردهای اجتماعی این بیماران را مختل میکند،میتوان ازداروهای ضدروانپریشی برای مهارخشم و حملات گذرای این بیماران توسط روانپزشک استفاده میشود.البته از اطرافیان این بیماران هم انتظارمیرودکه در جایگاه نسبت فامیلی که بابیماردارند،بتواننددربهبودی حال این بیماران ایفای نقش کنندوباهمکاری هم بتوانندبهبودی چشمگیری رابرای این افراد به ارمغان آورد.
مطب روانپزشکی دکتر فرامرز ذاکری ۲۲۲۶۰۰۶۷ ۲۲۲۶۰۰۶۸ ۲۲۲۶۰۰۶۹