اختلال شخصیت نمایشی

دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و روانکاو در تهران اظهار می دارند که افرادمبتلا به این اختلال، تحریک پذیر و هیجانی هستند. رفتارهای نمایشی و برون گرایانه و پررنگ و لعاب ازخود نشان میدهند. درصورتی که در تعامل با دیگران همین افراد نمیتوانند دلبستگی عمیقی را به مدت طولانی حفظ کنند.
میزان شیوع این اختلال حدود یک تا سه درصد است.وتقریبامعادل ده تا پانزده درصد هم در بیماران بستری وسرپایی مراکز بهداشت روان،این اختلال گزارش شده است.
معمولا این اختلال درزنان بیشترازمردان دیده میشود.دربعضی از مطالعات دیده شده که ارتباطی وجوددارد میان اختلال جسمانی سازی و اختلال مربوط به مصرف الکل.
این بیماران در مصاحبه همکاری خوبی با روان درمانگران دارندوخیلی مایلندکه تاریخچه خودراباجزئیات کامل دراختیار روانپزشک و روان درمانگرخودبگزارند.وهمچنین در صحبت هایشان مکث های نمایشی زیادی دیده میشود.درگفتارشان ژست های بخصوصی دیده میشود.اغلب لغزشها ی زبانی درکلامشان پیداست.اظهارنظرهای عاطفی زیادی رادرمصاحبه بااین افرادمیبینیم.هرچنداگرمجبورشوندکه وجود احساسی خاصی مثل خشم ،اندوه ،وخواست های جنسی رادرخودقبول کنند،خواهیم دید که اظهارنارضایتی ویاانکار نشان خواهندداد.نتیجه معاینات شناختی دراین افرادکاملا نرمال خواهدبود.
به بیانی مشکل شناختی ندارند.البته شایددرتکالیف مربوط به تمرکزمثل درس ریاضی ممکن است که از خودپافشاری واستمرارنشان ندهندوباکمال تعجب موضوعات عاطفی را خیلی زوداز یاد میبرند.
این روان پزشک میگوید مهمترین نشانه ازاین اختلال درافرادمبتلا این است که معمولا به اجرای وعده هایی که به دیگران داده اندتوجهی ندارند.شایدبه این دلیل که این حرف ها رابرای جلب توجه دیگران و همچنین نمایشی عمل کردن درمقابل سایرین گفته اند.مثل رئیس جمهوری که بدون توجه به اجرای قولی که دریک جمع سیاسی و مطبوعاتی به شهروندانش میدهد،فقط
دکتر ذاکری متخصص و روان پزشک همچنین اظهار داشتند تشویق و توجهی که بینندگانش به او دارند،فکر میکند.وبه قولی (با حلوا،حلو،دهنشوشیرین میکنه)وبه بیان امروز که جومیگیرتش.دربیان احساسات و عواطف خیلی مبالغه و زیاده روی دارند.هرچیزساده را خیلی مهم غیرازآن که هست،جلوه میدهند،درصورتی که مورد تحسین قرارنگیرند،شاید حتی گریه کنند وبرای تخلیه خوداحتمال دارد که به شخصی که فرد مبتلا را تحسین نکرده تهمت بزنندویا ناسزاگویی کنند.وبه این وسیله دیگران را ملامت نمایند.
پرداختن به تخیلات جنسی درموردافرادی که باآنهارابطه دارندهم یک مشخصه ازاین اختلال است.تخیلات جنسیشان رابرزبان نیاورند.به جای پرخاشگری درمقابل شریک جنسی معمولا به حالت عشوه گری لاس زدن از خودشان نشان میدهند.این اختلال شاید به صورت کژ کاری جنسی،مثل آنورگاسمی یا همان ارضانشدن درزن مبتلا به اختلال نمایشی ویادرمرد مبتلا به شخصیت نمایشی به صورت ایمپوتنس یاناتوانی جنسی دیده شود.برای اینکه درمقابل جنس مخالف،جذاب بنظربیایند،ممکن است که تکانش های جنسی راازخود نشان دهند.برای اطمینان ازجلب توجه دیگران ازهیچ تلاشی دریغ نمیکنند،تاآنجاکه مطمئن شوند.با این حال میبینیم که این بیماران به صورت مغرورودمدمی مزاج درتعاملات خودبادیگران ظاهرمیشوند.نیازشدیدبه وابستگی به سایرین باعث میشودکه به راحتی به دیگران اعتمادنمایندوبه قولی همیشه بایدباکسی یا گروهی وابستگی داشته باشند تا بتوانندخودی نشان دهندوموردتاییددیگران قرارگیرند.
از فهم احساسات واقعی خودعاجزندودیگراینکه این تشریح و توصیف احساساتشان ناتوانند.چون متوجه علایق و خواسته های معقول وبه جاازخودشان نیستند و به قولی فقط توجه به این دارند که چه چیزی احساسات متوجه دیگران رابرای انگیزد،همان عمل را انجام دهند.درشرایطی که فشار روانی به این افراد وارد آید،حس واقعیت سنجیشان مختل خواهدشد.
بالا رفتن سن باعث میشودکه علائم کمتری دراین افراد مشاهده شود.
شایان ذکراست که ازآنجا که این افرادهیجان طلب هستند،ممکن است که با قانون درگیرشدند وبه راحتی قانون شکنی نمایند.ویابه سومصرف روی آورندویالاابالی هایی ازاین دست زندگیشان را دستخوش خودقراردهد.
به لحاظ عدم اطلاع از احساسات واقعی موجود در آنها رواست که روان درمانگران از احساسات موجود این بیماران تعریف و تبیین واقعی بعمل آورد.
روان درمانی روانکاوی چه به صورت گروهی و چه به صورت فردی درمان انتخابی این افراد است.
همچنین برای برخی از علایم هم از دارو درمانی به صورت مکمل توسط روانپزشک توصیه میشود.
گسستن از واقعیت ودر دنیای غیرواقعی همچون شیرینی لحظه ای صدای تشویق دیگران ازجمله علایمی است که نیازبه دارو درمانی دارد.
مطب روانپزشکی دکتر فرامرز ذاکری ۲۲۲۶۰۰۶۷ ۲۲۲۶۰۰۶۸ ۲۲۲۶۰۰۶۹