اعتیاد

میل شدید و مستمر برای مصرف مواد و به منظور اجتناب از حالت ملال و خماری، و وابستگی جسمی و روانی را اعتیاد گویند اعتیاد هم باعث وابستگی روانی و هم وابستگی جسمی میشود که هم علائم روانی و شناختی و هم علائم جسمی و فیزیولوژیکی در فرد معتاد ایجاد میشود .

اختلالات ناشی از مواد:

اختلالات مرتبط با الکل
اختلالات مرتبط با تریاک
اختلالات مرتبط با حشیش
اختلالات مرتبط با کوکائین
اختلالات مرتبط با شیشه
اختلالات مرتبط با سیگار
اختلالات مرتبط با قرص ترامادول
تلفن تماس : 9-22260067-021