چه كودكانى به گفتاردرمانى نياز دارند؟

برای پاسخ به این سوال در درجه اول باید مراحل رشد گفتار در کودکان مورد بررسی قرار گیرد که به اختصار موارد به این ترتیب است.
تولد تا ۶ ماهگی: صداهای شبیه به هم رادتکرار میکند
خواسته های متفاوت را با گریه های متفاوت بیان میکند
وقتی با او صحبت می شود لبخند می زند
صداها را تشخیص می دهد
سر را بهرطرف صدا بر میگرداند

۱۱_۶ ماهگی
کلمه نه و حالت نکن را درک میکند و با شنیدن آن کارش را قطع میکند.
کلمات مربوط بع نوارد اشنا را را می شناسد.
۱_۳ کلمه را بیان میکند.
شروع به ساخت کلمات نامفهوم می کند.
دستورات ساده را درک می کند.
از ۸ ماهکی به تصویر رنگی کتاب ها علاقه نشان می دهد.
۱۲_۱۸ ماهگی
کلمات را طوطی وار تقلید نیکند. و کفتارش مفهوم نیست
۱-۳ عضو بدن خود را میشناسد.
۲۰_۳۰ کلمه یا بیشتر را میگوید که اکثر انها اسم هستد
شروع به استفاده از تلفن میکند.

مركز گفتار درمانى ٢٢٢٦٠٠٦٧ ٢٢٢٦٠٠٦٨