علایم ونشانه هاوراههای درمان اختلال وسواس،با بیانی کوتاه و همه فهم

به عقیده ی آقای دکتر فرامرزذاکری یکی از بهترین روانپزشکان کشور،این اختلال به صورتهای مختلفی درافرادظاهرمیشود و این نکته قابل به ذکراست افرادوسواس علی رغم اشراف به بیهوده بودن عمل وسواسی خودتوانایی مقابله وکنترل خودبرای ترک این عمل راندارند وچه بسا با تکرار بیهوده به نوعی آرامش ناپایدارمیرسند و بدین ترتیب انجام عمل وسواسی بارها وبارها تکرارخواهدکه بالاخره بیمار به روانپزشک یا روان شناس مراجعه خواهندکرد.
انواع وسواس:
الف:وسواس فکری
ب:وسواس عملی
علت اختلال وسواسی:
احساس اضطراب وترس دلیل اصلی است که موجب میشودفردبه طریقی خودرابه اطمینان و آرامش برساند.ودرصورت انجام ندادن آن عمل شخص دچاراضطراب و ترس میشود.
شایعترین نوع وسواس عملی،وسواس آلودگی میباشد،که بطورمثال:به قدری دستهایش را می شوید که پوست دستهاترک خورده ودرنوع شدیدتر،زخم شدن دستها را میبینیم.
وسواس شک وتردید:اقدامی اجباریست برای بررسی مکرر یک وسیله، مثل شیرگاز یا قفل کردن در.
وسواس بصورت افکارمزاحم وبدون اعمال وسواسی:شاید بصورت کلمات وعبارات ناخوشایند وتکان دهنده، زشت و یا کفرآمیز باشد. این حجم ازافکار وسواسی شاید به صورت فحاشی به دیگران و یا زیر اتومبیل دیگران انداختن خود باشد.
نوع چهارم ازاین نوع اختلال: وسواس دقت: فردفرصت زیادی را صرف خوردن غذامیکند.ویا صورت خودرادرزمانی بیش از زمان موردنیازاصلاح میکند. بطوری که اتلاف وقت موجب اختلال در مدیریت زمان درخانه یا محل کارشخص خواهدشد.
وسواس شمارشی:میلی غیرقابل مقاومت برای شمردن هرچیزی که در محیط موجود باشد.مثال:شمردن صندلیها،آجرها.
وسواس درتصورات:دراین نوع ازوسواس،شخص در ذهن خودتصوراتی نظیرکشته شدن کودکان رابطورمکرر تجسم میکند.
وسواس درنوعی اعتقاد:مثلا شخص معتقداست که اگر فکر کنم،بچه ام مریض است، همین فکر من موجب مرگ بچه ام خواهد شد.به نظر آقای دکترذاکری؛گاها دیده شده که افکار وسواسی،منجربه ترسهای وسواسی میشوند. مثلا فردی که چاقو در دسترس دارد، شاید این فکر به ذهن او برسد که با این چاقو به دیگران آسیب برساند.فلذاچون ازاینفکرخودمطلع است ازچاقودوری میکند وپیامد آن فوبیای وسواسی ازچاقو برای شخص خواهد بود.
شیوع اختلال:
درزنان و مردان شیوع این اختلال،به نسبت مساوی. ولی درمورد نوجوانان باید گفت:که پسران بیشترمبتلا میشوند.
میانگین سن شروع حدودا از سن بیست سالگی است. البته این عارضه درمردان، حدود۱۹سالگی و در زنان، حدود۲۲سالگی دیده میشود. و نکته ی شایان ذکراینکه:اختلالات وسواسی در افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل دیده میشود. از آنجائیکه سیراین اختلال معمولا مزمن است.ومتاسفانه یک سوم این افراد دچارافسردگی میشوند.لذا خطرخودکشی درمورد آنها مطرح است.
درمان اختلال وسواسی اجباری:
الف:دارودرمانی
ب:رفتاردرمانی
این اختلال با اقدام به موقع بیماربرای کمک به خود و تشخیص صحیح وبه موقع پزشک متخصص اعصاب وروان،همچنین بصورت جانبی و مکمل، رفتاردرمانی عزیزان روانشناس بهبود خواهد یافت.
به شرطی که درمثلث بهبودی اختلالات روانی هرسه منصب(بیمار،روانپزشک،روانشناس)هرکدام در جایگاه خود وظیفه ی خودرابخوبی انجام دهند.تا نتیجه خوبی را در جهت بهبودی نهایی بدست بیاورند.
از نظر آقای دکتر فرامرز ذاکری؛مراجعه به موقع بیمار به روانپزشک اولین و موثرترین گام بسوی سلامت و بهبودی بیماراعصاب و روان است.
مطب روانپزشکی دکتر فرامرز ذاکری ۲۲۲۶۰۰۶۷ ۲۲۲۶۰۰۶۸ ۲۲۲۶۰۰۶۹