درمان حمله هراس یا پانیک به کمک روانپزشک

اختلال پانیک و درمان آن
اغلب دیده شده که افرادی با مراجعه به صورت اورژانسی،پیش پزشک میروند وحالاتی رااظهارمیدارند:(( احساس خفگی شدید دارم وفکر میکنم این خفگی من حتما ازپادرمیاره.بنابراین احساس ترس و اضطراب شدیدی بهم دست میده که همین حالم و بدتروبدترمیکنه.))
به گفته ی آقای دکتر ذاکری متخصص اعصاب وروان،روانپزشک و روان درمانگر:نخستین حمله پانیک اغلب اوقات بصورت خودبخوداتفاق میفتد.گاهی هم به دنبال فعالیت فیزیکی ویاناراحتی و رنجش از کسی ویالطمات هیجانی مثل یک خبرناگهانی که به شخص میدهند.همیشه ابتدا باید هرگونه عادت یاشرایطی که درحمله پانیک مقدم است را بررسی کرد.کارهایی مثل مصرف نیکوتین کافئین و الکل بامدادی ازاین قبیل همچنین برخی شرایط روشنایی مثل روشنایی خیلی شدیدنظیررقص نورهایی که امروزه درتالارها بکارمیبرندویاتغییرات الگویی خواب،که میتواندبصورت شب بیداری های مفرط باشدوسرانجام اینکه شایدالگوی تغذیه فرددچارتغییرناگهانی شده باشد.مثل اینکه مجبوربه نوشیدن قهوه زیاد شده باشددرحالیکه قبلاکمترمینوشیده.
نشانه های بالینی
حمله پانیک وقتی که شروع شددرعرض ده دقیقه وبه سرعت تشدید میابد.فزایش ضربان قلب،تعریق تنگی نفس،تپش قلب.کوشش بیمار برای ترک محیطی که درآن هست و خواستن کمک ازدیگران برای نجات جانش.حمله معمولا بیست الی سی دقیقه بطول بینجامد.شایدبه تدریج ویایکدفعه حمله برطرف شود.وشایدهم بیماردرظرفیت زمانی حمله دکترای خود گسستگی ضدافسردگی شودویادرصورتی که حملات تکرار شود،بیماردرفاصله حملات نگران ازاین باشد که میتواند یه حمله ای دیگررخ دهد.
این اختلال اغلب دراواخردوره نوجوانی یا اوایل دوره بزرگسالی شروع میشود.البته گاهادردوره کودکی،اوایل نوجوانی میانسالی هم دیده شده.در شروع وظهوراختلال پانیک استرسهای روانی_اجتماعی بعضا افزایش میابند.هرچنداسترس خاصی رادراکثرمواردنمیشود شناسایی و مربوط به آن دانست.
آقای دکتر ذاکری روانکاو تهران بیان میدارندکه درکل این اختلال بصورت مزمن میباشد.سیراین بیماری درهربیمارمتفاوت و حتی دربیمارواحددر زمانهای مختلف متفاوت است.حدودسی تا چهل درصدبیماران درصورت پیگیری در درازمدت بی علامت میشوند.تقریبا پنجاه درصدبیماران علائم کمتری دارند که تاثیرآنچنانی برزندگیشان نخواهدداشت.وده تا بیست درصدازاین بیماران همانطورکه هستندبااین اختلال و علایم قابل توجه آن باقی خواهندماند.شایدشدت این حملات نوسان داشته باشد.مثلا روزی چندبارویاشایدکمترماهی چندبارحمله پانیک صورت پذیردشایدشخص بعدازدوحمله پانیک نسبت به آن بی توجه شود ولی اگرحملات ادامه یابدنگرانی شدیدی به فرد دست خواهد داد وممکن است تلاش کند که از اطلاع دیگران مخفی نگه دارد که همین تغییرات رفتاری شخص برای پنهان کردن موجب نگرانی اطرافیان میشود.
مسئله مهمی که آقای دکتر ذاکری به آن اشاره کرده انداینست که براساس تخمین مطالعات مختلف برروی اینگونه افراد،دیده شده که در چهل تا هشتاد درصدازکل مواردبرنمای علامتی این بیماران اضافه میشود. این بیماران تمایلی به صحبت درموردافکارخودکشی درخودشان ندارند درحالیکه خطرخودکشی دراین گروه ازبیماران زیاداست.
درمان اختلال پانیک
اکثر این بیماران درصورتی که تحت درمان قرارگیرند،بهبودمیابند.که درمان هم بصورت دارویی وهم بصورت درمان های شناختی و رفتاری توامان خواهدبود. دکتر ذاکری روانپزشک و روان درمانگراختلال پانیک اظهاردارندکه گزارشات نشان میدهددرمانهای شناختی و رفتاری بردارودرمانی صرف ارجحیت دارند.وگزارشهایی هم خلاف این رانشان میدهد.بنابراین مطمئن تر ین راه درمان بصورت ترکیبی با انجام دارو درمانی و شناخت درمانی رفتاردرمانی برای این بیماران توصیه میشود.شناخت درمانی این افراد به این صورت خواهدبودکه اعتقادات غلط بیماررابه اوبگوییم،که هرگز این نو از حملات اورانخواهدکشت.واینکه درصورت روی دادن این حملات، محدود واینکه مرگ آوروخطرناک نیست.
مرکز روانپزشکی آرام ۲۲۲۶۰۰۶۷ ۲۲۲۶۰۰۶۸ ۲۲۲۶۰۰۶۹