اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته(narcissistic)از نشانه های این نوع اختلال میتوان گفت:
که افرادمبتلااحساس مهم بودن وازهمه زیباتربودن و مثل اینهارادرذهن خود پرورش میدهند،درحالی که پشت این احساسات برتری،عزت نفس خردوشکننده ای دارند که به هنگام کوچکترین انتقادی ازاین اشخاص،بسیارآسیب پزیرندونتیجه اینکه حالت تدافعی به خودمیگیرند. باید گفت که شیوع این نوع اختلال درفرزندان این بیماران نسبت به سایرین محتمل ترخواهدبود.چون اینگونه والدین همین احساسات غیرواقعی مثل باهوش ترازهمه بودن وزیباترازهمه بودن وغیره رادرفرزندان خود هم پرورش داده اند.این افرادهمیسه نیازبه تاییدوتشویق دیگران دارند. درموردفعالیتهاودستاوردهاواستعدادهایشان به حالت اغراق آمیزی حرف میزنندوشایدهم حتی بدون بدست آوردن موفقیت ازدیگران انتظاردارندازآنهاتعریف وتمجیدنمایند.
دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و روانکاو تهران اظهار میدارند که این بیماران معتقد به خاص وبی همتابودن واینکه هیچ کسی نمیتواندآنهارادرک کندوبایدنبوغشان به افرادی بگویند که…آنهارادرک نمایند.در روابط با اطرافیان به نوعی استثماروسوئ استفاده ازدیگران رادرآنه میشوند یا واینکه انتظاردارندبه طرزغیرطبیعی ازآنهابرخوردی مطلوب صورت پذیرد.چون خودشان رامحق این برخوردمیبینند.ولی همین افرادتمایلی به شنیدن احساسات و درک نیازهاوخواسته های دیگران ندارند.بیشتراحساس حسادت به دیگران رادارندویااینکه بیان میدارنددیگران نسبت به آنهاحسادت میکنند.وحتی گاها حتی در نگاهایشان غروروتکبر را نسبت به سایرین میتوان دید.
.بیشتراوقات اینگونه افراد به لحاظ نوع رفتاری که با دیگران دارند،مورد خشم و توهین ناسزاگویی دیگران قرار میگیرند.تاب و توان پیری را ندارند.چون زیبایی خیالی وخیلی کهکشان را برهم خواهد زد این باخودبرتربینیشان معارض است.وتقریباتمام فکرشان مزایای جوانی است.ونتیجه اینکه درمقابل بارانهای میانسالی اغلب آسیب پزیرترازدیگرانندوالبته باتوجه به خصوصیت که این بیماران دارندحدالامکان توصیه میشودکه پستهای کلیدی با اختیارات زیادتاجایی که بشود به این افرادمحول نشود.زیراباتوجه به نگرش این افرادتواناییهای محوله برای جامعه خطرناک باشند.وچه بسا که امروزه در جهان سیاست افرادی این چنینی را میبینیم. بطور مثال آدولف هیتلردرگذشته ویاآقای دونالدترامپ رئیس جمهور ایالات امریکا که معاصرماست.که میبینیم یکباردیگراین شخص که به گفته بسیاری از روانپزشکان دنیا نارس است و اختلال شخصیت خودشیفته دارد، چگونه توانسته خاکسترخاموش وسردآپارتایدراروشن وتب دار کندویااینکه با سیاست های خودبرتربینانه اش حقوق بین الملل رازیرپاگزاشته ویکباردیگرانسانهارابه گذشته های دوربرده که با سیاست های حقوق بشری دنیاسازگارنیست.
ازآنجا که اختلال شخصیت خودشیفته اختلال مزمن وصعب العلاج است درمانش هم مشکل خواهدبود.
بااین تعاریف میتوان گفت که این اختلال مزمن است و تقریبا صعب العلاج.چون اگرهم بشود با درمان این بیماران بهبودی دررفتارشان حاصل شودآنهاباید،خودشیفتگی خودراکناربگزارند و میتوان گفت که این بیماری مثل عینکی میماند که دیگران را زشت وخود بیمار را زیباومقبول نشان میدهد،که حال بایددیدچگونه میشود این عینک راازاین بیماران گرفت. به عقیده دکتر ذاکری و روان درمانگران ‌میتوان این افرادرادرگروه درمانی قراردادتابتوان حس تعامل و نوع دوستی را درشان ایجادکرد.وهمینطورسرشکن کردن احساس خودبرتربینی و خودخواهی ونهایتا اینکه این حس رادرآنهاایجادکنیم که برتری افرادنسبت بهم به کارایی بهتر کمک و دستگیری افرادازهم ونیز تقسیم همه ی عوامل مطلوب دربین همه انسانهاست.
وامادرمان دارویی هم درمورد این اشخاص توسط روانپزشک توصیه میشود.ومیتوان تا جای ممکن این احساسات را توسط دارو کنترل کرد.
مطب روانپزشکی دکتر فرامرز ذاکری ۲۲۲۶۰۰۶۷ ۲۲۲۶۰۰۶۸ ۲۲۲۶۰۰۶۹