• تلفن تماس 021 - 22260067-9

همکارانهمکاران ما را بشناسید

خانم گيتي موسوى-كارشناس ارشد بالينى

خانم گيتي موسوى

كارشناس ارشد بالينى  • ٧ - ٢٢٧٢٥٥٠٦
  • تهران ، خيابان شريعتى ، نرسيده به ميدان قدس ، نبش كوچه رفعت ، پلاك ٢ ، طبقه ٢
  • contact@irneuropsycho.ir

خانم گيتي موسوى
كارشناس ارشد بالينى