• تلفن تماس 021 - 22260067-9

خدمات مرکزبا ما همراه باشید

درمان با دستگاه tDCS

درمان با دستگاه tDCS

درمان با دستگاه tDCS :

درمان اختلال افسردگی
درمان اختلال افسردگی پس از زایمان
درمان اختلال افسردگی دوقطبی
درمان اختلال افسردگی فصلی
درمان اختلال اضطراب و استرس
درمان اختلال استرس پس از سانحه
درمان اختلالات پانیک و هراس
درمان اختلال وسواس فکری و عملی

تلفن تماس : 9-22260067-021

لطفا نظرات خود را برای ما ارسال نمائید.