اختلال شخصیت

شخصیت ، به صفات هیجانی و رفتاری شخص در زندگی روزمره ، که نسبتآ ثابت و قابل پیش بینی است گفته میشود.اختلال شخصیت در نقطه مقابل دارای الگوهای غیر منطقی رفتار و تفکر ات غیرمنطقی که جامعه آن را بیماری می شمارد ولی شخص اظهار ناراحتی و مشکل نمی داند و علاقه ای به درمان هم ندارد .
انواع اختلال شخصیت :

اختلال شخصیت پارانویید
اختلال شخصیت اسکیزویید
اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
اختلال شخصیت ضداجتماعی
اختلال شخصیت مرزی
اختلال شخصیت نمایشی
اختلال شخصیت خودشیفته
اختلال شخصیت وسواسی-جبری
اختلال شخصیت دوری گزین
اختلال شخصیت وابسته
تلفن تماس : 9-22260067-021