اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی یک بیماری روان گسیختگی و روان پرشی است که بیمار در حوزه تفکر مشکل دارد به عبارت ساده تر تفکر بیمار از واقعیت دور است و بیشتر به رویا نزدیک تر میباشد ممکن است توهم و یا هذیان داشته باشد و یا رفتار های آشفته و خارج از عرف انجام میدهد بیماران اسکیزوفرن از نظر جسمی مشکلی ندارن آنها در رفتار و تفکر با اطرافیان تفاوت دارند و اطرافیان هم این تفاوت را احساس میکنند بطور مثال ممکن هست این بیماران ماه ها به حمام نروند ویا انگیزه ای برای سر کاررفتن نداشته باشند .

علائم اسکیزو فرنی :

توهم
هذیان
رفتارهای آشفته
توهم آشفته
عواطف سطحی و فقدان انگیزهa
تلفن تماس : 9-22260067-021